Objava razpisa direktorja

Datum objave: 28. 6. 2021

Na podlagi 37. člena Statuta Zavoda-Kongresnoturistični urad Svet zavoda razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Zavoda-Kongresnoturistični urad

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:  

  • je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • predloži potrdilo o nekaznovanju, da ni bil pravnomočno obsojen v kazenskem postopku,
  • ima VII. stopnjo izobrazbe,
  • najmanj tri leta evidentiranih izkušenj in poznavanje razmer na področju srečanj, motivacijskih potovanj, kongresov, prireditev (MICE),
  • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
  • obvladovanje osnovnih programskih orodij na področju informatike,

Kandidat mora v vlogi na javni razpis za imenovanje na funkcijo direktorja priložiti:

  • življenjepis  in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
  • priporočila, ki dokazujejo delovne, strokovne, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter
  • vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje 

Kandidat priloži vlogi vse listine v kopijah oziroma v overjenih kopijah. 

 
Mandatna doba direktorja traja štiri leta in za čas trajanja mandata se z direktorjem sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana  Izbrani kandidat bo delovno razmerje na delovnem mestu direktorja nastopil 1. septembra 2021.


Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj – imenovanje direktorja Zavod-Kongresnoturistični urad”, na naslov: Zavod-Kongresnoturistični urad, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 13. julija 2021. Upoštevane bodo prijave oddane z najpoznejšim datumom  12. julij 2021 (datum poštnega žiga).

Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom za direktorja lahko dobite na e-naslovu info@slovenia-convention.com