Politika zasebnosti – Slovenski ambasadorski program

1. O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Zavod-Kongresnoturistični urad, Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana. Vaše osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbi, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranja njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

2. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko ali posebno identifikacijsko oznako.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Zavod-Kongresnoturistični urad vaše osebne podatke zbira in obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Na podlagi privolitve kandidata/kandidatke bodo vaši osebni podatki uporabljeni v spodaj opisane namene in v skladu z vašim specifičnim soglasjem. Zavod-Kongresnoturistični urad zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • vodenje seznama članov Slovenskega ambasadorskega programa,
 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, novičnikov, ipd.,
 • priprava sporočil v domačih in tujih medijih vezanih na predstavitev in aktivnosti Slovenskega ambasadorskega programa (splet, tiskani mediji, družbena omrežja),
 • sodelovanje na dogodkih v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa v organizaciji ali so-organizaciji Zavod-Kongresnoturistični urada, vodenje evidence o udeležencih teh dogodkov ter objava kontaktnih podatkov v seznamu udeležencev,
 • podatki, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Na podlagi zakonitega interesa bo Zavod-Kongresnoturistični urad vaše osebne podatke uporabil v spodaj opisan namen. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

 • posredovanje elektronskih obvestil, novic, novičnikov, sporočil za javnost, priprava obvestil medijem in novinarjem, pošiljanje vabil na dogodke v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, vodenje seznama udeležencev dogodkov v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, priprava slikovnih in video vsebin v sklopu dogodkov Slovenskega ambasadorskega programa.

4. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Zavod-Kongresnoturistični urad lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Zavoda-Kongresnoturistični urad, v mejah njenih pooblastil (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Zavod-Kongresnoturistični urad so:

 • ponudnik upravljanja in vzdrževanja spletne strani Slovenskega ambasadorskega programa,
 • destinacijski Ambasadorski klubi (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora)

Zavod-Kongresnoturistični urad ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil Zavoda-Kongresnoturistični urad in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

5. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

V  posebnih okoliščinah bo lahko Zavod-Kongresnoturistični urad vaše osebne podatke prenesel v države zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Tovrstni prenosi v tretje države se lahko nanašajo na vse dejavnosti obdelave, opisane v razdelku 3.

Zakon o varstvu podatkov in drugi zakoni držav zunaj Evropskega gospodarskega prostora, v katere se lahko prenesejo vaši podatki, morda ne zagotavljajo tako visoke ravni varstva podatkov kot zakoni v naši državi. Uporabili bomo ukrepe, skladne z upoštevno zakonodajo, ki so ustrezni za zagotavljanje, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni. Taki ukrepi vključujejo uporabo standardnih pogodbenih klavzul za zaščito prenosa podatkov zunaj EGP.

6. Varnost

Zavod-Kongresnoturistični urad ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporablja ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavil je razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

7. Vaše zakonske pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Zavod-Kongresnoturistični urad. Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

Pravica o umiku soglasja:

ker obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).

Pravica do dostopa:

od Zavoda-Kongresnoturistični urad lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Pravica do popravka:

od Zavoda-Kongresnoturistični urad lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.

Pravica do omejitve:

od Zavoda-Kongresnoturističnega urada lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:

 • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Zavod-Kongresnoturistični urad potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
 • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
 • vaših podatkov Zavod-Kongresnoturistični urad ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
 • ugovarjate obdelavi, medtem ko Zavod-Kongresnoturistični urad preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.

Pravica do prenosljivosti:

na vašo zahtevo bo Zavod-Kongresnoturistični urad, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesel drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju, oziroma je pomembna za izvajanje medsebojnega dogovora in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora:

če obdelava temelji na vašem soglasju, oziroma je pomembna za izvajanje medsebojnega dogovora in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

od Zavoda-Kongresnoturistični urad imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe:

v primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa:

od Zavoda-Kongresnoturistični urad lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:

 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti,

Soglasja za obdelovanje vaših osebnih podatkov, ki ste jih dali Zavodu-Kongresnoturistični urad, lahko kadarkoli prekličete. Od Zavoda-Kongresnoturistični urad lahko kadarkoli zahtevate prenehanje uporabljanja vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in pošiljanja informacijskih gradiv v sklopu izvajanja aktivnosti Slovenskega ambasadorskega programa.

Več informacij:

Zavod-Kongresnoturistični urad

(nosilec projekta Slovenski ambasadorski program v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana, ob podpori Slovenske turistične organizacije in sodelujočih članov / partnerjev SAP)

Kontaktna oseba: Miha Kovačič, direktor

Naslov: Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov: miha.kovacic@slovenia-convention.com

Telefon: 01 569 12 60

Na vašo zahtevo bo Zavod-Kongresnoturistični urad odgovoril najpozneje v roku 48 ur od prejema zahteve.

Hramba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke Zavod-Kongresnoturistični urad hrani skladno s temi načeli:

 • kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali naše zakonske obveznosti; ali
 • tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, in obdelavo ali dlje časa, če to zahteva morebiten medsebojni dogovor  ali veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov,
 • do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni namen.

Spremembe

Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov Zavoda-Kongresnoturistični urad bo objavljena na spletnem portalu www.slovenia-convention.com.